Samstag, 27. Oktober 2012

اسنادی در ارتباط با تاریخچه بنیاد سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور


جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا که از سال 2004 تمام نظرات و بیانیه های جبهه ملی ایران را در تارنماهای زیر منتشر کرده اند بار دیگر به آگاهی میرسانند که هیچگونه ارتباطی با تشکیلات تهران نداشته و تنها در انعکاس سیاست های جبهه ملی ایران ونظرات  شخصیت های ملی در ایران تلاش دارند.

حسن لباسچی
جبهه ملی ایران در آمریکا واروپا  

 ایمیل دریافتی در تاریخ 
22.10.2012


گزارش در نشریه نیمروز در مورد تشکیل سازمان جوانان در سال 2004


تبریک آقای صادق محمدی، یکی از اعضای بنام جبهه ملی ایران در خارج از کشور در ارتباط با تشکیل سازمان جوانان


دو نامه از رئیس کنگره جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رئیس شورای جبهه ملی ایران در آمریکا از سال 2004 به اعضای شورای عالی جبهه ملی


اسامی اعضای کمیسیون تدوین در نشست لندن بدنبال کنگره وحدت جبهه ملی ایران در سوئد سال 2004

Keine Kommentare: